Organisatie

Aansturing

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het COA. Ook zorgt het bestuur voor een goede uitvoering van de taken die beschreven zijn in de Wet COA. De politieke verantwoordelijk ligt bij Ankie Broekers-Knol, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Bevoegdhedenregeling

In de Bevoegdhedenregeling COA staat welke bevoegdheden het bestuur heeft. Het bestuur kan bijvoorbeeld een besluit nemen over subsidieaanvragen of samenwerkingsovereenkomsten. In de regeling staat ook waarvoor mandaat of volmacht is verleend aan medewerkers van het COA.

Organigram COA

Het COA bestaat uit 11 units. Naast de unit Staf richten 6 units zich op de uitvoering en houden 4 units zich bezig met de bedrijfsvoering.  

Het bestuur bestaat uit 2 personen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het COA. Ook zorgt het bestuur voor een goede uitvoering van de taken die beschreven zijn in de Wet COA.

Voorzitter van het bestuur is Milo Schoenmaker. Met ingang van 1 november 2019 is Joeri Kapteijns benoemd tot bestuurslid. De bestuursleden stellen de verdeling van portefeuilles in onderling overleg vast.

Als gevolg van de wijziging van de Wet COA is de raad van toezicht van het COA met ingang van 1 juli 2015 opgeheven. Dit betekent dat het toezicht op het zelfstandig bestuursorgaan COA (formeel) bij de minister van Veiligheid en Justitie ligt, ondersteund door het departement. Daarvoor is een nieuw toezichtarrangement opgesteld.

Het COA kent sinds juni 2016 een adviesraad. Deze is door het bestuur benoemd en kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De adviezen hebben geen bindend karakter. De adviesraad bestaat uit 5 leden met ieder een eigen expertise:

Halleh Ghorashi (aandachtsgebied wetenschap) is sinds 2012 hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naast haar academische werkzaamheden houdt zij veel lezingen over deze onderwerpen. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van Movisie.

Het COA maakt deel uit van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV). De HPV bestaat sinds 2000 toen een aantal zelfstandige bestuursorganen (zbo's) het Handvest Publiek verantwoorden heeft ondertekend. Ze willen verantwoording afleggen over hun handelen en de kwaliteit van dienstverlening, niet alleen aan een verantwoordelijke minister, maar juist ook aan hun klanten en de samenleving in zijn geheel. Sindsdien hebben zich ook andere publieke dienstverleners dan zbo's bij HPV aangesloten.

Tot 1987 was er in Nederland geen officiële opvang. Asielzoekers werden bij aankomst in Nederland verwezen naar de Sociale Dienst en kregen een uitkering. Door een toenemende instroom, in eerste instantie vooral van Tamils uit Sri Lanka, werd in november 1987 de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) van kracht. De eerste vier asielzoekerscentra gingen open. Het Project Opvang Asielzoekers (POA) was in deze centra verantwoordelijk voor de voedselvoorziening en persoonlijke begeleiding van asielzoekers.