Rol COA bij terugkeer

Begeleiding

COA-medewerkers begeleiden bewoners tijdens hun verblijf in de opvang. In formele gesprekken en bij informele contacten houden we rekening met de fase van de asielprocedure waarin bewoners zich bevinden. Het doel is bewoners te stimuleren de volgende stap in hun leven te zetten en zich voor te bereiden op de toekomst, ook als die toekomst niet in Nederland is.

In de terugkeerfase bespreken we de gevolgen van een negatieve beslissing door de IND of een uitspraak van de rechter en stimuleren we vrijwillig vertrek. We vertellen bewoners over de hulp die organisaties zoals de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) daarbij kunnen bieden. Ook verwijzen we door naar VluchtelingenWerk en andere organisaties.

Het COA biedt bewoners in de terugkeerfase een toekomsttraining aan. Die training is net als de begeleidingsgesprekken gericht op het voorbereiden van bewoners op terugkeer en het stimuleren van zelfstandig vertrek.

Verstrekkingen stopzetten

Het COA biedt opvang, begeleiding en verstrekkingen en is dus ook verantwoordelijk voor het stopzetten van de verstrekkingen als iemand daar geen recht meer op heeft. Zodra bekend is dat de bewoner terug moet keren en geen recht meer heeft op opvang, voert het COA een afrondingsgesprek. Daarbij geven we aan dat de verstrekkingen na afloop van de vertrektermijn worden stopgezet. Indien nodig verzoekt het COA de Vreemdelingenpolitie (AVIM) om betrokkenen van het terrein te verwijderen.

Lokaal Terugkeer Overleg

Bij het Lokaal Terugkeer Overleg (LTO) zitten medewerkers van de DT&V, het COA, AVIM (de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) en de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Het doel van een LTO is samen het zelfstandige, desnoods gedwongen vertrek van een vreemdeling te realiseren. Daarvoor werken wij als ketenpartners intensief samen. We zitten vaak bij elkaar op een opvanglocatie en informeren elkaar dagelijks.

Vertrekstrategie

In het LTO bepalen wij als ketenpartners gezamenlijk de vertrekstrategie voor elke vreemdeling in de COA-opvang die Nederland moet verlaten. We bespreken het vertrekdossier, geven elkaar aanvullende informatie over de vreemdeling en monitoren de voortgang van het vertrekproces. Waar nodig stellen we een risicoanalyse op over de houding en het gedrag van de vreemdeling.

Meerwaarde COA

COA-medewerkers kennen de bewoners. Zij hebben bijvoorbeeld informatie over het gedrag van een bewoner op de opvanglocatie (waaronder incidenten) of over belemmeringen met betrekking tot de gezondheid waar we rekening mee moeten houden. Deze kennis is van groot belang voor ketenpartners die ook met de vreemdeling in gesprek zijn. Bijvoorbeeld voor de veiligheid van de vreemdeling en de ketenpartners bij gedwongen vertrek.