Asielopvang

Asielzoekers hebben bij aankomst in Nederland vaak niet meer bezittingen dan de kleren die zij dragen. Het COA vangt hen op. De opvang bestaat uit onderdak, leefgeld en toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg.  Dit is vastgelegd in de Regeling verstrekkingen asielzoekers (Rva). Er zijn verschillende typen opvanglocaties. Waar een asielzoeker woont, hangt af van de fase van de asielprocedure.

Voor wie?

Het recht op opvang geldt voor alle vreemdelingen die in de asielprocedure zitten. Vreemdelingen die een herhaalde asielaanvraag indienen, hebben alleen recht op opvang als zij de Verlengde Asielaanvraag (VA) ingaan. In de wachttijd tot het aanvragen van een herhaald asielverzoek is er geen recht op opvang. Ook zijn er omstandigheden waarbij een asielzoeker het recht op opvang verliest, bijvoorbeeld als hij zich zo misdraagt dat hij tot ongewenste vreemdeling wordt verklaard.

Minderjarigen

Voor minderjarigen die zonder familie naar Nederland zijn gekomen, de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv), bestaat aparte opvang voor jongeren. Onafhankelijk van de uitkomst van de asielprocedure hebben jongeren recht op opvang tot de dag dat ze 18 jaar worden. Daarna geldt dezelfde procedure als voor volwassen asielzoekers.