Asielzoekers (en hun procedure)

Waarom neemt Nederland asielzoekers op?
Wat gebeurt er met asielaanvragen van mensen uit veilige landen?
Hoe verloopt het aanvragen van asiel?
Wat is de achtergrond van asielzoekers in de opvang van het COA?
Zijn asielzoekers allemaal getraumatiseerd?
Zijn er IS-aanhangers onder de asielzoekers?
Hoe lang blijven asielzoekers in een azc wonen?
Wat gebeurt er met afgewezen asielzoekers?
Wat gebeurt er als mensen een verblijfsvergunning krijgen?

Waarom neemt Nederland asielzoekers op?

Nederland biedt onderdak aan mensen die in hun eigen land gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat daar oorlog is of omdat ze worden vervolgd om hun geloof of afkomst. Bescherming bieden aan vluchtelingen is vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag van Genève en andere internationale regels en afspraken. Nederland heeft dat verdrag getekend en houdt zich dus aan zijn afspraken.

Wat gebeurt er met asielaanvragen van mensen uit veilige landen?

Nederland heeft een lijst opgesteld met veilige landen van herkomst. Deze lijst kan veranderen; er kunnen landen bijkomen of afgaan. Het aantal asielaanvragen vanuit 'veilige landen van herkomst' is hoog. De afhandeling van deze aanvragen legt extra druk op het asielsysteem. Lees meer over de versnelde afhandeling asielaanvragen veilige landen van herkomst.

Hoe verloopt het aanvragen van asiel?

Een vreemdeling die in Nederland asiel aanvraagt, meldt zich bij het aanmeldcentrum (AC) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel. Daar verricht de Vreemdelingenpolitie (AVIM) het identiteitsonderzoek en de registratie van persoonsgegevens. Op het aanmeldcentrum ondertekent de asielzoeker zijn asielaanvraag. Daarna vangt het COA hem op in de centrale ontvangstlocatie (col) in Ter Apel of Budel. De IND neemt een aanmeldgehoor af, de GGD voert de tbc-controle uit en de GZA doet een medische intake. Lees hier meer over de asielprocedure.

Wat is de achtergrond van asielzoekers in de opvang van het COA?

  • Asielzoekers komen uit landen waar de mensenrechten ernstig worden bedreigd, zoals Syrië of Eritrea. En uit veilige landen zoals de Westelijke Balkanlanden of Noord-Afrikaanse landen. Kijk hier voor een actueel overzicht van de bezetting.
  • Onze bewoners waren in het land van herkomst bijvoorbeeld leraar, timmerman, ICT-er, installateur, arts of kunstenaar. Ook was een deel vanwege een beperkte opleiding of om andere redenen werkloos.
  • Er zitten veel kinderen in de opvang die met hun vader en moeder, en in een enkel geval alleen, naar Nederland kwamen. Uit cijfers blijkt dat 15 tot 20% van onze bewoners leerplichtige kinderen zijn.
  • De verhouding tussen gezinnen en alleenstaanden is gemiddeld 50-50. De alleenstaanden zijn merendeels mannen. Asielzoekers met een gezin komen soms samen naar Nederland, maar vaak reist de vader in zijn eentje vooruit.

Zijn asielzoekers allemaal getraumatiseerd?

Onze bewoners hebben veel meegemaakt, maar zijn niet per definitie getraumatiseerd. Het zijn niet allemaal kwetsbare mensen, maar mensen in een kwetsbare positie. Als bewoners wel getraumatiseerd zijn, dan schakelen de opvangmedewerkers medische zorg in. Die is op iedere opvanglocatie beschikbaar.

Zijn er IS-aanhangers onder de asielzoekers?

Uit onderzoek blijkt dat IS-aanhangers de vluchtelingenstroom veelvuldig gebruikt om naar Europa te reizen. Diverse organisaties letten daarom op vreemdelingen die misschien radicaliseren of worden geronseld voor de jihad. Bijvoorbeeld de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD) en de politie. Ook de IND, het COA en de DT&V zijn alert.

Hoe lang blijven asielzoekers in een azc wonen?

Hoe lang een asielzoeker in een azc blijft, hangt af van zijn status. Iemand heeft recht op opvang vanaf de asielaanvraag tot de beslissing over de aanvraag. In een azc wonen:

  • mensen die nog in de asielprocedure zitten;
  • mensen met een verblijfsvergunning die wachten op een vaste woonplek ergens in Nederland;
  • mensen die Nederland moeten verlaten.

De periode van verblijf verschilt voor deze groepen. Lees voor meer over de asielprocedure.

Wat gebeurt er met afgewezen asielzoekers?

Een afgewezen asielzoeker moet Nederland verlaten. Daarvoor heeft hij 28 dagen de tijd. In die periode krijgt de asielzoeker nog geld en onderdak van het COA. Een afgewezen asielzoeker is zelf verantwoordelijk voor zijn vertrek. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) kan hem daarbij ondersteunen. Als het nodig is, kan de asielzoekers nog maximaal 12 weken in een vrijheidsbeperkende locatie verblijven. Daar is de begeleiding gericht op terugkeer. Het is mogelijk dat een vreemdeling in bewaring wordt gesteld. Dit gebeurt als de vreemdeling niet wil meewerken aan zijn vertrek uit Nederland, terwijl de DT&V de vreemdeling wel op korte termijn kan en mag uitzetten.

Wat gebeurt als mensen een verblijfsvergunning krijgen?

Wanneer asielzoekers een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen, verhuizen zij zo snel mogelijk naar een gemeente. In de Huisvestingswet staat dat vergunninghouders landelijk worden verdeeld naar inwonertal van de gemeenten. De gemeenten krijgen ieder half jaar een taakstelling. Vergunninghouders worden voor hun huisvesting 'gekoppeld' aan een gemeente. Vergunninghouders kunnen tijdens hun resterende verblijf in de opvang het programma Voorbereiding op inburgering volgen.