Wet COA, missie en visie

Wet COA

De taken van het COA zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). In artikel 3 van deze wet staat:

 1. Het COA is belast met:
  • de materiële en immateriële opvang van asielzoekers
  • het plaatsen van asielzoekers in een opvangvoorziening
  • het plaatsen van asielzoekers op gemeentelijke opvangplaatsen en het betalen van bijdragen aan de desbetreffende gemeente ten behoeve van de kosten van deze opvang
  • werkzaamheden met betrekking tot de bemiddeling bij de uitstroom van verblijfsgerechtigden naar door burgemeester en wethouders beschikbaar gestelde huisvesting
  • door onze minister aan het COA op te dragen andere taken die samenhangen met de opvang van asielzoekers
    
 2. Onze minister kan het COA taken als bedoeld in het eerste lid opdragen met betrekking tot andere categorieën vreemdelingen.
 3. Bij regeling van onze minister kunnen regels worden gesteld met betrekking tot verstrekkingen aan asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen als bedoeld in het tweede lid.

Taken

Het COA heeft de volgende wettelijke taken:

 • Asielzoekers opvangen. Het COA vangt asielzoekers op in locaties van het COA.
 • Begeleiding geven aan asielzoekers. Asielzoekers zijn zelfstandig en verantwoordelijk voor hun eigen leven. Het COA begeleidt hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. In goede samenwerking met de betrokken partners bereiden we asielzoekers voor op integratie en participatie in Nederland of dragen we bij aan terugkeer met een perspectief.
 • Goederen leveren. Het COA voorziet bewoners van de benodigdheden voor verblijf in een opvanglocatie.
 • Weekgeld uitbetalen aan asielzoekers.
 • Opvanglocaties verwerven, beheren en sluiten. Het COA is verantwoordelijk voor voldoende opvangplaatsen voor asielzoekers. We realiseren opvanglocaties in heel Nederland en onderhandelen daarover met gemeenten. Het COA speelt flexibel in op de aard en omvang van de asielinstroom en -uitstroom.
 • De veiligheid en leefbaarheid handhaven in de opvanglocaties.
 • De Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb) uitvoeren. Deze regeling voorziet in een uitkering voor mensen die niet in aanmerking komen voor de asielprocedure, maar wel rechtmatig in Nederland verblijven.

Missie

Het COA is de organisatie in de vreemdelingenketen die asielzoekers leefbare en veilige opvang biedt en hen begeleidt naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Dit doet het COA in samenwerking met partners in de samenleving.

Visie

Wij zijn de professionals op het gebied van opvang en begeleiding van asielzoekers en vervullen een centrale rol in het opvangproces in Nederland, waarbij we flexibel inspelen op de aard en de omvang van de asielinstroom en -uitstroom.

In goede samenwerking met de betrokken partners bereiden we asielzoekers voor op integratie en (arbeids)participatie in Nederland of we dragen bij aan terugkeer met een perspectief.

Wij bieden kwalitatief hoogwaardige begeleiding aan asielzoekers, tot over de randen van de opvang. De eigen verantwoordelijkheid van de asielzoeker is daarbij uitgangspunt. Zij krijgen de begeleiding die zij nodig hebben.

Wij zijn proactief, voorbereid op nieuwe ontwikkelingen en ingericht op flexibiliteit ten aanzien van alle facetten van ons werk. Wij werken aan een goed nationaal en internationaal netwerk, gericht op het Nederlandse perspectief.

Kernwaarden

Onze bewoners: We zien de asielzoekers als zelfstandig en verantwoordelijk voor hun eigen leven. Met onze opvang en begeleiding dragen we bij aan hun welzijn en toekomst.

Wijzelf als professionals: We zijn trotse, betrokken professionals die met ziel en zakelijkheid gericht zijn op ons vak en op verbetering. We spreken elkaar aan. We dragen proactief oplossingen aan. Wij komen onze afspraken na en beogen voorspelbaar te zijn in de ogen van de buitenwereld. Zo werken we aan vertrouwen.

Onze omgeving: We zijn ons bewust van de belangen die spelen in onze maatschappelijke omgeving en we zijn gericht op samenwerking. We zoeken actief verbinding met maatschappelijke partners.

Onze organisatie: We zijn een goede werkgever met een professionele bedrijfsvoering, gericht op innovatie. We  werken doeltreffend en doelmatig. Transparant en proactief leggen wij verantwoording af over onze aanpak, over onze resultaten en over de budgetten.

 

Komt u niet in aanmerking voor de asielprocedure en verblijft u rechtmatig in Nederland? Dan heeft u mogelijk recht op de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb). U kunt de maandelijkse uitkering aanvragen bij het COA.