Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

Komt u niet in aanmerking voor de asielprocedure en verblijft u rechtmatig in Nederland? Dan heeft u mogelijk recht op de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb). U kunt de maandelijkse uitkering aanvragen bij het COA. 

Wie heeft recht op de Rvb?

  1. Personen en hun kinderen die in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming een verblijfsvergunning hebben aangevraagd en de beslissing in Nederland mogen afwachten.
  2. Kinderen (0 tot 18 jaar) die rechtmatig in Nederland verblijven en van wie de ouders of wettelijke vertegenwoordiger op geen enkele manier aan bestaansmiddelen kunnen komen.
  3. Bepaalde groepen slachtoffers en getuigen van mensenhandel.
  4. Bepaalde groepen slachtoffers huiselijk geweld en eergerelateerd geweld.

Een uitgebreide omschrijving van de categorieën vreemdelingen vindt u in de Rvb

Hoogte uitkering

De Rvb voorziet in een maandelijkse toelage die net zo hoog is als de Nederlandse bijstandsuitkering. Voor de berekening van de toelagen wordt uitgegaan van de normbedragen in de Wet Werk en Bijstand. De toelage wordt achteraf over de voorliggende maand uitgekeerd. Met uitzondering van de categorie Minderjarige Vreemdelingen voorziet de Rvb, naast een maandelijkse financiële toelage, in een verzekering tegen medische kosten.

Uitkering aanvragen 

Rvb-voorzieningen kunt u bij het COA aanvragen, binnen twee weken nadat het recht op de voorzieningen is ontstaan. De aanvrager mag niet beschikken over voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien en mag geen eigen vermogen hebben.

Wilt u een beroep doen op de voorzieningen, dan kunt u een aanvraagformulier downloaden of aanvragen bij de helpdesk Rvb van het COA. Het is belangrijk om het formulier te gebruiken dat past bij uw situatie. Het COA neemt uitsluitend originele formulieren in behandeling die compleet zijn ingevuld, getekend en voorzien van de vereiste bijlagen.

Klik hier voor Veelgestelde vragen Rvb

Lees meer over: