Inkoop COA

Het COA is een ZAD (zelfstandig aanbestedende dienst) en heeft de verantwoordelijkheid om publieke gelden op rechtmatige en doelmatige wijze te benutten. Dit doen we door inkooptrajecten volgens de geldende wet en regelgeving uit te voeren. Daarnaast leggen we de verantwoording van inkoopuitgaven transparant en uitlegbaar vast. Het COA sluit zoveel mogelijk aan bij de Rijksoverheid en/of ketenpartners om zo optimaal gebruik te kunnen maken van efficiencyvoordelen.

In alle fasen van het inkoopproces besteden we aandacht aan integriteit, duurzaamheid en innovatie.

Integriteit

Het COA heeft hoog in het vaandel dat haar bestuurders en medewerkers integer handelen. De bestuurders en medewerkers houden zich aan de vastgestelde gedragscodes van hun organisatie. Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor onder meer belangenverstrengeling wordt voorkomen. Daarnaast hecht het COA zeer sterk aan een integer inkoopproces.

Wet Bibob

Het COA hanteert de Wet Bibob. De 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur' beschermt de integriteit van de overheid. Door de Wet Bibob kan het COA diepgaand onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon of marktpartij. Bijvoorbeeld bij een inkoop- of vastgoedtransactie. Hiermee wordt voorkomen dat het COA ongewild criminele activiteiten faciliteert. Tegelijkertijd wordt de concurrentiepositie van goedwillende ondernemers beschermd. Blijkt uit het onderzoek dat een persoon, het bedrijf of de organisatie niet integer is, dan kan het COA de opdracht weigeren, intrekken of de overeenkomst laten ontbinden. 

Duurzaamheid

Duurzaam inkopen gaat niet altijd om het inkopen van duurzame producten en/of diensten. Het kan ook zijn: niet inkopen. Het goed definiëren van de vraag of inkoopbehoefte kan een nieuw inzicht opleveren, waardoor de inkoop beperkt kan worden. Bij alle aankopen of investeringen besteden we aandacht aan de door de overheid opgestelde duurzaamheidscriteria:

Milieucriteria

De overheid heeft milieucriteria opgesteld voor 45 productgroepen die zij inkoopt: van kantoormeubelen tot elektriciteit en van wegen tot kantoorgebouwen. Deze criteria zijn te vinden op de website van Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo.

Social return

Social return is het opnemen van een voorwaarde in het aanbestedingstraject ten behoeve van het creëren van werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om langdurig werklozen of gedeeltelijk arbeidsgeschikten, maar ook om activering van asielzoekers.

Sociale voorwaarden

De overheid heeft een werkwijze vastgesteld voor het toepassen van sociale voorwaarden in Europese aanbestedingstrajecten. Deze werkwijze houdt rekening met de beïnvloedingsmogelijkheden die de leverancier in zijn toevoerketen heeft én met minimale administratieve lasten. De overheid hanteert daarom het high trust-principe.

Er bestaan generieke en aanvullende sociale voorwaarden. De generieke sociale voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene mensenrechten en meer specifiek de 4 fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO):

  • vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen
  • afschaffing van dwangarbeid en slavernij
  • effectieve afschaffing van kinderarbeid
  • vrijwaring van discriminatie op het werk en in beroep

Voor enkele specifieke producten (koffie, thee, cacao, textiel en bloemen) gelden aanvullende sociale voorwaarden, gericht op het respecteren van de volgende normen:

  • leefbaar loon/inkomen
  • eerlijke handelsnormen, namelijk hanteren minimumprijs en voorfinanciering
  • werktijden
  • veiligheid en gezondheid op werkplek

Innovatie

Het COA kan innovatiegericht inkopen aanmoedigen. Daarbij wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of het COA laat ruimte aan een ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand product.

Europese aanbesteding

Voor de inkoop van goederen en diensten vanaf € 221.000 (excl. btw) gelden de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Voor opdrachten voor werken ligt de drempelwaarde voor het hanteren van deze richtlijnen hoger: € 5.548.000 (excl. btw). Inkoop COA behandelt alle ondernemers transparant en op dezelfde manier. Opdrachten gunnen we in concurrentie en op basis van vooraf bepaalde criteria. Hierbij is de prijs-kwaliteitverhouding meestal bepalend. Lokale leveranciers krijgen geen voorrang. In de praktijk zien we dat (landelijke) leveranciers hun medewerkers voor de dienstverlening aan het COA vaak wel lokaal inhuren.

Raamovereenkomsten

Bij het verstrekken van opdrachten voor het COA werken we vaak met raamovereenkomsten met 1 of meer mantelpartijen. De looptijd van deze overeenkomsten is maximaal 4 jaar.

Aanbesteding volgen

Via de site van Tenderned kunt u de aanbesteding voor uw product of dienst volgen.

Inkoopvragen kunt u mailen naar inkoopassistent@coa.nl.

Lees meer over: