Opvangcapaciteit 2018

Hoeveel plekken heeft het COA nodig?
Wat zijn de oorzaken voor de toegenomen bezetting?
Met wie overlegt het COA over de verwerving van capaciteit?
Welke factoren wegen mee bij de opening van opvanglocaties?
Wat gebeurt er met opvanglocaties die bij de krimp zijn gesloten?
Heeft dit gevolgen voor medewerkers?
Geïnteresseerd om bij het COA te werken?
Heeft het COA reservecapaciteit?
Waarom heeft het COA een permanent wisselende capaciteitsbehoefte?
Waarom opent het COA zowel bij krimp als bij groei nieuwe locaties?

Hoeveel plekken heeft het COA nodig?

Het COA is op zoek naar direct inzetbare capaciteit. Het gaat om 5.000 snel beschikbare opvangplaatsen. Ook worden maatregelen ter overbrugging getroffen.

Wat zijn de oorzaken voor de toegenomen bezetting?

De doorlooptijd voor asielaanvragen is langer dan gewenst, waardoor mensen langer in de opvang verblijven. Sinds de zomer is daarnaast het aantal asielaanvragen licht gestegen. Ook loopt de uitstroom van vergunninghouders achter ten opzichte van de doelstellingen. Op dit moment verblijven er 23.000 mensen in onze opvanglocaties, inclusief 6.500 vergunninghouders.

Met wie overlegt het COA over de verwerving van capaciteit?

De huidige operatie wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met partners aan de Landelijke Regietafel Migratie: de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Welzijn, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en een vertegenwoordiger van de Rijksheren (CdK).

Daarnaast voert het COA met diverse gemeenten overleg om de mogelijkheden te verkennen.

Welke factoren wegen mee bij de opening van opvanglocaties?

Het COA heeft een aantal uitgangspunten afgestemd met de Landelijke Regietafel Migratie. Deze hebben betrekking op provinciale spreiding, ketenbelang, flexibiliteit, kwaliteit en duurzaamheid en financiële uitlegbaarheid.

Wat gebeurt er met opvanglocaties die bij de krimp zijn gesloten?

Het COA is in gesprek met diverse gemeentes om de opties te bespreken voor bijvoorbeeld (tijdelijk) heropenen.

Heeft dit gevolgen voor medewerkers?

De toename in de bezetting heeft tot gevolg dat we medewerkers werven. De werving van gekwalificeerd personeel zal gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt niet eenvoudig zijn.

Ik heb interesse in werken bij het COA

De werving en selectie voor medewerkers in diverse functies loopt via StartPeople.

Heeft het COA reservecapaciteit?

Ja, de vraag naar asielopvang kan sterk variëren. Er kan een acute vraag naar meer bedden ontstaan. Het COA streeft er daarom naar altijd meer opvangplaatsen in voorraad te hebben dan strikt noodzakelijk: de reservecapaciteit.

Waarom heeft het COA een permanent wisselende capaciteitsbehoefte?

Dit heeft verschillende oorzaken. Dit betreft niet alleen de (verwachte) ontwikkeling van de bezetting (groei, krimp of stabilisatie), maar ook technische redenen, het aflopen van overeenkomsten, beleidsmatige wijzigingen en/of lokale omstandigheden.

Waarom opent het COA zowel bij krimp als bij groei nieuwe locaties?

We openen nieuwe locaties omdat bestuursovereenkomsten aflopen en we over voldoende opvangcapaciteit moeten beschikken. Een andere reden kan zijn dat we voor een bepaalde groep mensen, bijvoorbeeld alleenstaande minderjarige vreemdelingen, opvangplekken nodig hebben.