Maatregelen azc Rotterdam

Het COA bevestigt de afspraken met de gemeente Rotterdam en heeft inmiddels maatregelen getroffen op azc Beverwaard. In het kader van openbare orde en veiligheid is mogelijk om lokaal specifieke maatregelen te treffen. Dit in samenspraak met bevoegde instanties als politie, gemeente en OM.

Het COA heeft geen directe invloed op de landelijke asielinstroom en de samenstelling daar van. De populatie op ieder asielzoekerscentrum (azc)  is doorgaans een afspiegeling van de samenstelling van de instroom op dit moment.

Asociaal of gewelddadig gedrag wordt niet getolereerd. Personeel van het COA ziet er op toe dat huisregels worden nageleefd en spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Waar mogelijk wordt aangifte gedaan bij de politie en zijn er ook andere sancties mogelijk. Deze varieren van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van opvang.

De problematiek rondom de zogeheten ‘veilige landers’ kent een ketenbrede aanpak. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zijn nauw betrokken bij deze aanpak.

Eerder werden specifieke maatregelen getroffen op en rondom locaties in Oisterwijk, Weert en Ter Apel.

 

Locatie: