Jaarverslag COA 2017: 'Flexibiliteit staat centraal’

Het jaarverslag 2017 van het COA is 30 april gepubliceerd. Het laat ook via vlogs, filmpjes en infographics zien dat flexibiliteit centraal stond in 2017. Naast dit online jaarverslag verschijnt de ‘Financiële Verantwoording 2017 van het COA’.

Bijsturen op daling asielzoekers

De forse daling van het aantal asielzoekers in de opvang die zich in 2016 voordeed, heeft zich in 2017 voortgezet. Het COA moest daardoor stevig bijsturen op de opvangcapaciteit. Er zijn 45 locaties gesloten en van 19 locaties is de capaciteit verlaagd. Dit leidde tot het opzeggen van contracten met betrekking tot locaties en vastgoed, het verhuizen van bewoners en het afscheid nemen van vele COA-medewerkers en van gemeenten, vrijwilligers en scholen. Begin 2017 verbleven er 27.000 bewoners in de opvang. De verwachting was dat de bezetting sterk zou afnemen naar 17.000 bewoners en uiteindelijk waren dit er 21.000. In absolute aantallen is de technische capaciteit teruggebracht van 55.000 plaatsen begin 2017 naar 33.000 plaatsen op 1 januari 2018.

Criteria krimp

De besluitvorming over de krimp heeft in overleg met de landelijke regietafel plaatsgevonden. In het voorjaar van 2017 zijn vijf criteria afgesproken, die ook terugkomen in het regeerakkoord op het gebied van migratie: spreiding, ketensamenwerking, kwaliteit, flexibiliteit en financiën. Bestuursvoorzitter Gerard Bakker: “Als COA hebben we die criteria gehanteerd bij de selectie van locaties die gesloten of verkleind zijn. Zo is rekening gehouden met een gelijkwaardige spreiding over de provincies. We blijven inzetten op het plaatsen van vergunninghouders in de buurt waar zij op termijn ook werk kunnen vinden of scholing kunnen krijgen.”

Personeel

Het personeelsbestand is in 2017 aanmerkelijk teruggebracht en is in lijn met de bezetting van circa 21.000 bewoners. Het COA heeft afscheid moeten nemen van 948 medewerkers. Bakker:”We zijn weliswaar een groei- en krimporganisatie, maar het doet pijn om afscheid te moeten nemen van veel goede collega’s die zich hebben ingezet voor een goede opvang van onze bewoners. Daarnaast neem je afscheid van partners bij gemeenten, scholen en onze vrijwilligers die zich met veel betrokkenheid hebben ingezet voor onze bewoners.”

Financiën

De totale financiële omvang over 2017 was € 778 miljoen. Het COA heeft een vergoeding ontvangen voor leegstand, deze bedraagt € 123 miljoen. Daarnaast heeft het COA een vergoeding gekregen voor de kosten die zijn gemaakt in het kader van de krimp. Deze krimpkosten bedragen € 115 miljoen.

Flexibiliteit in de opvang

In 2017 heeft het COA toegewerkt naar een reservecapaciteit van 10.000 plaatsen, met 5.000 opvangplekken die direct beschikbaar zijn bij groei en 5.000 plaatsen extra die vervolgens snel te realiseren zijn, beide op COA-locaties. Bakker: “Deze aanpak wordt in 2018 afgerond en geborgd in een politiek-bestuurlijke afspraak met de landelijke regietafel. Flexibilisering van de asielopvang is een maatschappelijk vraagstuk, dat centraal staat in het Regeerakkoord en in de Migratieagenda van het Ministerie van JenV. De komende jaren ligt hier een opgave voor alle ketenpartners.We blijven de samenwerking met gemeenten en ketenpartners versterken en provinciale regietafels continueren.”

Inzet op integratie en participatie

Het COA heeft in 2017 verder geïnvesteerd in de integratie van de vergunninghouders in de Nederlandse samenleving. De voorbereiding van vergunninghouders op inburgering start al in de opvang. In 2017 kregen 8.454 asielzoekers taalles. Ook zet het COA samen met een aantal partners in op toegeleiding naar werk en studie. In veel gemeenten lopen intensieve trajecten om vergunninghouders al tijdens hun verblijf in de opvang beter voor te bereiden op het leven in de Nederlandse maatschappij.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

30-04-2018

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alet Bouwmeester, woordvoerder COA, tel: 06-21506888.

Op 30 april verschijnen ook de Rapportage Vreemdelingenketen van het Ministerie van JenV en de jaarresultaten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

 

 

Lees meer over: