Hernieuwde opvang vluchtelingen Havezatenlaan Hengelo

De opvanglocatie aan de Havezatenlaan te Hengelo wordt eind oktober weer in gebruik genomen. Deze opvang was eerder in gebruik in de periode maart 2016 tot april 2017. Door de versnelde uitstroom van vluchtelingen kwam het gebouw toen leeg te staan. Het COA heeft deze locatie aangehouden in haar zogenoemde stille reserve. Dat wil zeggen dat het COA in de toekomst opnieuw van dit pand gebruik zou kunnen maken voor een vergelijkbare doelgroep. Dat is dus nu het geval.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het verzoek gedaan aan de gemeente Hengelo om van eind oktober 2018 tot maart 2019 weer tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Het contract tussen COA en Carint als eigenaar van het pand loopt nog tot het voorjaar van 2019. Aan de omwonenden is begin 2017 toegezegd hen op de hoogte te brengen als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. De klankbordgroep en naaste buren zijn inmiddels geïnformeerd door COA, gemeente en Carint.

Wanneer en hoeveel bewoners?
Vanaf 19 oktober zullen de voorbereidingen voor opvang gaan plaatsvinden en worden de eerste bewoners vanaf eind oktober ontvangen op de locatie. Er is plek voor maximaal 250 vluchtelingen. Het COA verzorgt de opvang en begeleiding van deze mensen en er is 24 uur een beheerder aanwezig. Dit was ook zo in de vorige situatie. De vluchtelingen die gehuisvest gaan worden, zijn mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn en aan het begin van de asielprocedure staan. Naar verwachting zal de bewonersgroep bestaan uit een mix van gezinnen en alleenstaande mannen en vrouwen.

Waarom is er behoefte aan tijdelijke extra opvangplekken?
Het COA heeft tijdelijk extra opvangplekken nodig omdat asielzoekers momenteel langer verblijven in de opvang. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, moeten langer wachten op een woning. Dit als gevolg van de krapte op de woningmarkt. Daarnaast is de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan gewenst, mede omdat het aantal asielaanvragen sinds de zomer licht is gestegen.