Uitbreiding capaciteit asielopvang nodig (update)

Het COA is op zoek naar direct inzetbare capaciteit. Vanwege een langere verblijfsduur in de opvang en een licht hogere instroom zoekt de opvangorganisatie 5000 snel beschikbare opvangplaatsen. Ook worden maatregelen ter overbrugging getroffen.

De update van november: azc's Apeldoorn en Alkmaar

Sinds deze zomer is reservecapaciteit in gebruik genomen op onder andere de locaties Harderwijk, Zutphen en Wageningen. Nu worden ook mogelijkheden onderzocht om de opvang van asielzoekers in onlangs gesloten locaties tijdelijk te continueren of locaties die tijdelijk ingezet kunnen worden ter overbrugging naar meer permanentere opvangplaatsen. Dit geldt ook voor incidentele reguliere opvang zoals recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties.

Hogere bezetting

De hoge bezetting van de opvanglocaties kent verschillende aanleidingen. De verblijfsduur is langer dan verwacht. Dit kan komen door een langere asielprocedure of door de wachttijd van vergunninghouders voor een woning. Naast de langere verblijfsduur is er sinds begin deze zomer sprake van een licht hogere instroom dan werd geprognotiseerd.

Flexibiliteit

In het regeerakkoord werd afgesproken dat er meer flexibiliteit nodig is binnen de vreemdelingenketen. In het besluit van dit voorjaar om 11 locaties te sluiten werd hiermee rekening gehouden door op bestaande locaties in het hele land reservecapaciteit beschikbaar te houden. Om deze fexibiliteit te kunnen behouden moet nieuwe capaciteit worden gezocht.

Nieuwe of heropende opvanglocaties

Apeldoorn

Het COA heeft de gemeente Apeldoorn toestemming gevraagd voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in het voormalige UWV-pand aan de Christiaan Geurtsweg. Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd mee te willen werken. De opvang is bedoeld voor de periode van één tot circa anderhalf jaar. Het precieze moment van aankomst van de eerste asielzoekers (maximaal 400 mensen) is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk over ongeveer anderhalve maand zijn.
Het COA heeft zijn oog op dit pand laten vallen, omdat het in 2016 ook al eens werd gehuurd en destijds is verbouwd voor noodopvang. Het pand is toen op het laatste moment toch niet in gebruik genomen, onder invloed van internationale ontwikkelingen in het vluchtelingenbeleid. Alle voorzieningen zijn deels nog aanwezig, deels gemakkelijk weer in orde te brengen.
De omwonenden van het pand zijn inmiddels geïnformeerd.

Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft stil gestaan bij de vraag van het COA of de gemeente Alkmaar bestuurlijk een rol heeft in de opvang van vluchtelingen en hierin verantwoordelijkheid wil nemen. Het college heeft begrip voor de vraag van het COA. Het college hecht er belang aan om de bestaande bestuurlijke afspraken ten aanzien van het gebruik van de locaties Picassolaan en Robonsbosweg te handhaven. Dit betekent dat het gebruik overeenkomstig de afspraken wordt beëindigd. De locatie Robonsbosweg kan hiermee tot uiterlijk 9 mei 2019 in gebruik zijn. Het college toont daarbij als centrumgemeente de bestuurlijke bereidheid om bij nadrukkelijk aangetoonde noodzaak en urgentie verantwoordelijkheid te nemen en mee te werken aan het vinden van een nieuwe locatie. Dit in een reëele verhouding tot de landelijke opgave.

Eerder gecommuniceerde locaties:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes heeft 25 oktober ingestemd met een verzoek van COA om opnieuw opvang voor maximaal 300 asielzoekers te realiseren in het asielzoekerscentrum aan de Albert Plesmanweg in Goes. Deze opvang is voor de periode van begin november 2018 tot uiterlijk 19 november 2019.

Het voormalige azc Sweikhuizen wordt binnenkort heropend, is eveneens 25 oktober bekend geworden. Het azc kan onderdak bieden voor 242 asielzoekers. Op 1 september was de locatie bewonersleeg, naar verwachting arriveren eind november de eerste bewoners. Komende maand wordt het pand schoongemaakt, een aantal aanpassingen gedaan en klein onderhoud uitgevoerd

In Den Helder gaat het COA de locatie aan de Nieuweweg heropenen, zo is ook op 25 oktober bekendgemaakt. Het gaat om 370 plekken extra capaciteit.

De opvanglocatie aan de Havezatenlaan in Hengelo wordt eind oktober weer in gebruik genomen. Het COA heeft het verzoek gedaan aan de gemeente Hengelo om van eind oktober 2018 tot maart 2019 weer tijdelijk asielzoekers op te vangen. Er is plek voor maximaal 250 bewoners.

Met de gemeente Wassenaar en Delfzijl is een akkoord bereikt over het in gebruik nemen van respectievelijk Landgoed Duinrell en Zwet 40 voor asielopvang. 

Uitdaging

Niet alleen het vinden van opvangcapaciteit wordt een uitdaging, ook de werving van gekwalificeerd personeel zal gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt niet eenvoudig worden. Dat geldt ook voor de situatie op de vastgoedmarkt en in de bouwsector.

Landelijke regie

De huidige operatie wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met partners aan de Landelijke Regietafel Migratie: De Ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Welzijn, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).