Opvangcapaciteit asielzoekers voor eind 2018 naar 27.000 plaatsen

Op basis van nieuwe ontwikkelingen en prognoses op het asieldossier wil het COA opnieuw maatregelen treffen om de beschikbare opvangcapaciteit in balans te brengen met de verwachte in- en uitstroom van asielzoekers. De opvangcapaciteit moet worden verlaagd tot 27.000 opvangplaatsen. Om welke locaties het gaat wordt later vandaag bekend gemaakt. Het COA informeert op dit moment betrokken gemeenten en medewerkers. Hiervoor wordt deze dag ruim de tijd genomen.

Ontwikkelingen asieldossier
De lagere bezetting in de opvang en de verwachtingen ten aanzien van de instroom waren voor het COA al eerder aanleiding om het aantal opvangplaatsen terug te brengen. In 2016 en 2017 nam het COA vergelijkbare maatregelen.

Bezetting
Momenteel verblijven er zo’n 20.000 asielzoekers in de opvang, waarvan bijna 8000 mensen beschikken over een verblijfsvergunning. De verwachting is dat de bezetting dit jaar nog verder af zal nemen. Reservecapaciteit blijft beschikbaar om in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen.

Capaciteit
De totale capaciteit voor de opvang van asielzoekers moet voor het einde van dit jaar worden teruggebracht van ruim 31.000 naar 27.000 beschikbare opvangplaatsen, inclusief 5.000 plekken reservecapaciteit.

Uitgangspunten
Het COA baseert de locatiekeuze op een aantal uitgangspunten die in overleg met betrokken samenwerkingspartners zijn opgesteld. Een evenredige spreiding van locaties over het land is van belang om het asielproces goed te laten verlopen. Spreiding bevordert ook de integratie. Daarnaast is ook flexibiliteit van belang om de opvangcapaciteit in tijden van hogere instroom snel op en af te kunnen schalen. Kwaliteit, duurzaamheid en financiën zijn ook uitgangspunten die zijn meegewogen om tot een zorgvuldige en verantwoorde selectie van locaties te komen. Het COA maakt periodiek de balans op hoe de bezetting zich ontwikkelt. Dat biedt de mogelijkheid om weer tijdig bij te kunnen sturen.

Personele gevolgen
Het voorgenomen besluit om de opvangcapaciteit terug te brengen zal personele gevolgen hebben. Het COA informeert vandaag hierover ook medewerkers. De ondernemingsraad van het COA is nauw betrokken bij de besluitvorming.