Nuttige 2e sessie werkgroep Informatievoorziening Grondrechten

Het COA heeft deze maand voor de tweede keer de 'Werkgroep Informatievoorziening Grondrechten' ontvangen. De bijeenkomst was wederom geslaagd.

De Werkgroep Informatievoorziening Grondrechten bestaat uit maatschappelijke en religieuze organisaties die het COA adviseert vanuit hun expertise en ervaring over onze informatievoorziening over grondrechten, discriminatie en vrijheid van religie.

De start

Eerder dit jaar (maart 2016) kwam het COA samen met vertegenwoordigers van ongeveer dertig maatschappelijke en religieuze organisaties. Onderwerp van gesprek: de informatie die COA aan asielzoekers geeft over grondrechten, discriminatie en religie. Deze organisaties gaven aan het COA hierbij graag te willen en kunnen bijstaan vanuit de (specifieke) kennis en ervaring die zij in huis hebben. Dit werd de werkgroep.

Ook de (zogenaamde maart)brief ‘Aangescherpte aanpak overlastgevende asielzoekers’ van 31 maart van staatssecretaris Dijkhoff gaf mede de aanleiding tot de instelling van deze werkgroep.

De eerste bijeenkomst in juli

Op 6 juli was de eerste bijeenkomst, waarin met name het programma Wonen en Leven op een COA-locatie (onderdeel Veilig en in vrijheid samenleven) en de bewustwordingscampagne voor bewoners (met film, posters en informatiewebsite) met de deelnemers besproken werden. Het was tevens de dag van de formele installatie van de werkgroep.

De tweede bijeenkomst in oktober

In deze tweede bijeenkomst in oktober kon het COA laten zien dat vrijwel alle aanvullingen en suggesties verwerkt waren in het programma en de bewustwordingscampagne. De werkgroep gaf aan zeer tevreden te zijn met deze resultaten. Ook gaven zij aan het op prijs te stellen dat het COA op deze open wijze invulling geeft aan een meer intensieve manier van samenwerken met externe organisties.

Vervolg

De volgende bijeenkomst van de werkgroep is op 14 februari 2017; dan brengen leden van de werkgroep een bezoek aan een COA-locatie, zodat zij in de praktijk kunnen zien hoe wij vorm geven aan de informatievoorziening aan de bewoners.

Deelnemers Werkgroep Informatievoorziening Grondrechten

Anne Frank Stichting, Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, COC Nederland, Expertise- en Adviesbureau Europa en non-discriminatie, Federatie Opvang, Fier, GGD, GHOR Nederland, Humanistisch Verbond, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD), LGBT Asylum Support, Movisie, Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM), Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, ProDemos, Rutgers, Kenniscentrum Seksualiteit, Secret garden, Stichting Gave, Vluchtelingen Organisaties Nederland en VluchtelingenWerk Nederland.

Lees meer over: