Invulling krimp en taakstelling COA gedeeld

RIJSWIJK - Vandaag zijn medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op zeven plaatsen in land geïnformeerd over de invulling van het taakstellingsbesluit en het  krimpbesluit dat op respectievelijk 22 juni en 14 juli werd genomen. De taakstelling is van overheidswege opgelegd, het reduceren van opvangplaatsen – het zogeheten krimpen – is ingebed in bedrijfsvoering van het COA. Omdat het naast opvangcapaciteit ook gaat over arbeidsplaatsen, worden deze trajecten zeer zorgvuldig doorlopen.

Taakstelling
De taakstelling van 51 miljoen euro moet worden gerealiseerd door een andere werkwijze, bijvoorbeeld door slimmere inzet van ICT- middelen en een herschikking van taken. In combinatie met een verminderde instroom van asielzoekers zal dit naar verwachting leiden tot een personeelsreductie van 40% op het hoofdkantoor van het COA. Het personeel wordt nauw betrokken bij de nadere invulling van deze operatie. 

Krimp
Aan het besluit om 2.600 capaciteitsplaatsen af te stoten wordt invulling gegeven door het sluiten van de locaties in Aalten, Azelo, Bellingwolde, Crailo, Geeuwenbrug, Rotterdam en Sweikhuizen. Als personele consequentie wordt rekening gehouden met ongeveer  honderd fte. Eerder dit jaar werden de locaties in Oldebroek, Heijen, Well en Eindhoven al gesloten en later dit jaar sluiten de locaties Middelburg, Hoeven en Velp (Gld). Hier gaat hier om reguliere sluitingen met een totale capaciteit van ruim 1.800 plaatsen.

Bewoners van de sluitende locaties verhuizen voor 1 maart volgend jaar naar opvanglocaties elders in het land. De verhuizing van gezinnen met schoolgaande kinderen zal zoveel mogelijk plaatsvinden in de schoolvakanties.

De keuze van de locaties wordt bepaald door een minutieus traject waarin factoren als spreiding, kwaliteit, staat van onderhoud, looptijd bestuursovereenkomst en financiën worden meegewogen.

Bezetting
Het COA monitort maandelijks de beschikbare capaciteit in relatie tot de behoefte aan opvangplaatsen, zodat er snel kan worden gereageerd mocht dat nodig zijn. In verband met actuele mondiale ontwikkelingen werd begin dit jaar besloten om capaciteit aan te houden voor eventuele stijging van de instroom. Afgestoten capaciteit is niet direct weer te gebruiken en het vestigen van een nieuwe locatie is een lang en kostbaar proces dat zorgvuldig moet worden gevoerd.

Toen bleek dat de extra instroom uitbleef, werd het besluit genomen om naast reguliere sluitingen, de capaciteit met nog eens 2.600 plaatsen terug te brengen. De exacte invulling daarvan is nu bekend gemaakt aan medewerkers, bewoners, omwonenden, gemeenten, overheid en ketenpartners.

Deze krimpbeweging betekent niet dat de verwerving van nieuwe locaties stopt. Het COA is permanent bezig met het vervangen van verouderde locaties door duurzame en energiezuinige opvanglocaties. Opvangcapaciteit  blijft verder altijd afhankelijk van het aantal asielzoekers dat moet worden opgevangen. Een factor die nooit exact is te voorspellen.