Eindrapportage financieringssystematiek

De eindrapportage van adviesbureau Ernst & Young over de financieringssystematiek van het COA heeft minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) eind december aan de Tweede Kamer aangeboden. Het onderzoek is ingegaan op de vraag of de financieringssystematiek in deze tijd van lage aantallen asielzoekers adequaat is en geeft een oordeel over de hoogte van de kostprijs.

Systematiek

Ten aanzien van de financieringssystematiek hebben de onderzoekers onderscheid gemaakt naar opzet, invulling en toepassing. Conclusies zijn onder andere dat het bestellen in aantallen asielzoekers meer recht doet aan de aard en opdracht van het COA dan het bestellen van capaciteitsplaatsen. Ook het verbeteren van de overlegstructuur tussen eigenaar, opdrachtgever, COA en het toezicht is een van de conclusies.

Kostprijs

Een volledig oordeel over de hoogte van de kostprijs geeft het onderzoeksbureau niet. Ze stellen dat het COA meer formatieplaatsen in de overhead heeft dan het gemiddelde van de benchmark van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). Het bureau geeft aan dat het lastig is om vergelijkbare organisaties te vinden vanwege het unieke karakter van het COA.

Traject

De minister schrijft aan de Kamer dat het ministerie in samenwerking met het COA begin 2012 een traject start, waarin de technische aanbevelingen uit het rapport worden opgepakt. Dit betreft onder andere een wijziging van de kostendrager capaciteitsplaatsen naar asielzoekers, het herzien van de afbestelprocedure en het bezien van de definitie van extreme groei en krimp. De minister spreekt de verwachting uit in de loop van 2012 aan de hand van een aangepaste systematiek bestellingen voor 2013 te kunnen doen.

Overlegstructuur

Ook benadrukt de minister dat de informatieverstrekking vanuit het COA in de afgelopen maanden sterk is verbeterd. ‘Binnen de bestaande overlegstructuur wordt daardoor in de praktijk nu al invulling gegeven aan de aanbeveling [van Ernst & Young] om meer inhoud en transparantie te geven aan de bedrijfsvoering’, zo staat in de brief aan de Kamer. Er wordt tevens gerefereerd aan de doorontwikkeling van het COA (Anders werken).

Onderzoekscommissie

Enkele aanbevelingen uit het rapport raken de onderzoeksopdracht van de onderzoekscommissie COA, zoals de besturingsstructuur, de juridische positie- en de zbo-status. Ze zullen verder worden uitgewerkt zodra de resultaten van de onderzoekscommissie beschikbaar zijn. Daarmee zijn deze aanbevelingen in het perspectief van het brede onderzoek worden bezien.