‘Architectuur informatievoorziening Vreemdelingenketen’

De ‘Architectuur van de Vreemdelingenketen’ is donderdag 14 februari vastgesteld door de organisaties in de Vreemdelingenketen en aangeboden aan staatssecretaris Teeven.


Er zijn zestien richtinggevende principes vastgesteld om de informatievoorziening binnen de keten te verbeteren. Met de ondertekening van dit convenant committeren de organisaties zich aan het gebruik en de doorontwikkeling van deze principes van de Architectuur van de Vreemdelingenketen.


Naast COA ondertekenden ook de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Koninklijke Marechaussee (KMar), het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZK), de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Nationale Politie. Namens het COA ondertekende Rien van Immerseel, waarnemend lid van het bestuur (portefeuille Bedrijfsvoering) het convenant.


Principes

In de Architectuur van de Vreemdelingenketen zijn zestien richtinggevende principes vastgelegd. Deze principes moeten het uitwisselen van informatie binnen de keten verbeteren. Ze maken het mogelijk te sturen op de benodigde veranderingen en fungeren als kader voor nieuwe ontwikkelingen binnen de Vreemdelingenketen.


Domeinen

De 16 principes zijn gegroepeerd naar vijf domeinen: identiteit, digitaal werken, ketenmanagementinformatie, samenwerken en regievoering, en inzage en correctierecht. Een voorbeeld van een principe is: ‘In de keten is alle uitwisseling Digitaal’. Dit principe geeft aan dat indien er informatie wordt uitgewisseld tussen ketenpartners dit digitaal gebeurt; er worden dus geen papieren dossiers uitgewisseld. De uitvoering hiervan vertaalt zich in digitaliseringprojecten bij de verschillende ketenpartners.


Levend document

De Architectuur van de Vreemdelingenketen is een levend document waar op basis van voortschrijdend inzicht in gezamenlijk overleg aanpassingen kunnen worden aangebracht. Voor de praktische toepassing van de vernieuwing van de dagelijkse praktijk geldt het principe ‘Pas Toe of Leg Uit’.
 

Meer informatie

Het volledige document ‘Architectuur van de Vreemdelingenketen’.

Bron en foto: www.rijksoverheid.nl


De overhandiging aan staatssecretaris Teeven door directeur-generaal Vreemdelingenzaken Mulder (foto Rijksoverheid.nl)

 

Lees meer over: