Afspraken over locatie Oranje

De gemeente Midden-Drenthe heeft met het COA diverse nadere afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers in Oranje.

Zowel gemeente als het COA betreuren dat er door bewoners van Oranje (behorend tot de gemeente Midden-Drenthe) overlast is ervaren. Door intensief overleg zijn er oplossingen gevonden die op korte termijn worden doorgevoerd.

Vertrek groep alleenstaande mannen

Op de locatie verblijven Syrische gezinnen en tot woensdag 15 oktober ook een groep van alleenstaande jongemannen. Deze groep is inmiddels overgeplaatst. Zij zitten in hun asielprocedure in een andere fase in vergelijking met de Syrische gezinnen. Deze asielzoekers zijn verder in procedure en hebben al een status wat inhoudt dat ze recht hebben op andere voorzieningen.

Overlast ervaren

Deze groep ging ervan uit dat ze drie dagen op de locatie zouden verblijven, maar deze termijn werd helaas overschreden. Bezoeken in grote getale aan de enige buurtwinkel en het gebruik van de buurtbus is door bewoners van Oranje als overlast ervaren. Incidenten zijn er overigens niet of nauwelijks geweest. Met het vertrek van deze groep verwachten COA en de gemeente nu dat de overlast wordt teruggebracht.

Doelgroep

Hoewel het COA geen toezeggingen kan doen aan gemeenten over groepen bewoners – met uitzondering van amv – is met Oranje afgesproken dat als er grote verschillen zitten in de instroom – bijvoorbeeld een grotere specifieke groep – er met burgemeester Broertjes van Midden-Drenthe contact zal worden opgenomen.

Buurtbus

De buurtbus kon de toestroom van asielzoekers de laatste dagen niet aan. Om de buurtbus te ontzien, wordt er een lijndienst ingezet speciaal voor de opvanglocatie. De bus rijdt éénmaal per dag naar Assen en terug. De buurtbus is voorlopig niet meer beschikbaar voor asielzoekers. Medewerkers van het COA zien hier op toe.

Openbare orde

Medewerkers van het COA zullen ook in de directe nabijheid van de locatie zichtbaar aanwezig zijn en bewoners erop aanspreken als zij overlast veroorzaken. Ze zien er daarmee dus op toe dat de openbare orde in en ook direct buiten het park gehandhaafd wordt.

WiFi

Sinds deze week is er WiFI geregeld op de opvanglocatie. Hierdoor wordt voorkomen dat het noodzakelijk is om aan de rand van het park te verblijven voor goede ontvangst. Met de asielzoekers wordt afgesproken dat zij geen gebruik meer maken van het WiFi punt aan de buitenkant van het park.

Voorlichting

In de afgelopen dagen is gebleken dat de nieuwkomers in Oranje niet altijd op de hoogte zijn van bepaalde gebruiken en (verkeers)regels. Het COA heeft toegezegd daar bij de voorlichting aan nieuwe asielzoekers op in te spelen. Ook de ‘meer ervaren’ bewoners van het COA worden ingezet bij voorlichting. Hier heeft het COA veel goede ervaringen mee.

Aantal

De gemeente heeft met het COA afgesproken dat de toestroom van het aantal asielzoekers in Oranje op dit moment wordt getemporiseerd. Dat betekent voor de komende week (week 45) een beperkte toestroom van nieuwe asielzoekers.

Om er voor te zorgen dat de maatregelen het gewenste effect hebben, blijven gemeente en COA in nauw overleg met de omwonenden het COA.

Emoties

“Ieder nieuw azc brengt emoties met zich mee en verandering in het straatbeeld van de directe omgeving” vertelt lid van het bestuur Janet Helder van het COA. “Dat kan praktische ongemakken veroorzaken. Het COA heeft begrip voor deze emoties en het is dan ook aan onze organisatie om daar op in te spelen, de dialoog aan te gaan, goede informatie te verstrekken en waar nodig maatregelen te nemen. Het is gebruikelijk dat wij daar zes tot negen maanden de tijd voor hebben, deze tijd is ons onder de huidige omstandigheden niet gegund. Wel is het mogelijk om op korte termijn passende maatregelen te nemen, dat is in Oranje naar tevredenheid gebeurd.”